תקנון צמד חמד בע"מ

צמד חמד מברכת אתכם על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט שלנו בכתובתו: www.1700556060.co.il

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן: ״התקנון״).

אנא קראי את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר. על כן, מומלץ לבקר בעמוד התקנון בעת כל הכניסה לאתר.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

1. כללי

1.1. כל המבצעת פעולה, לרבות פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, מצהירה כי היא מודעת לתקנון האתר וכללי השתתפות באתר ומקבלת אותם, וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

1.2 בעלת האתר הינה חברת צמד חמד בע"מ ח.פ 51-3050-77 (להלן: "החברה" ו/או "צמד חמד").

1.3 רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצעת הפעולות באתר.

1.4 החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על המוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

1.5 החברה רשאית בכל עת לשנות את מגוון המוצרים ו/או השירותים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

1.6 אופן הצגת השירותים באתר הינו על-פי שיקול דעתה הבלעדית של החברה.

1.7 'הלקוחה', 'המזמינה', 'הרוכשת בפועל' ו/או מי מטעמה, 'מקבלת השירות', כולן יחד או לחוד (להלן: "גולשת", "רוכשת" או "לקוחה" לשם הנוחיות בלבד).

2. מהו האתר ומי עומד מאחוריו

2.1 האתר הינו אתר סחר אלקטרוני (להלן: "האתר") המופעל ובבעלות חברת צמד חמד בע"מ.

2.2 האתר מציג ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים, מבצעים והטבות, מאמרים והסברים, תמונות וטיפים שימושיים ומקצועיים וכל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

3. הזכות לרכוש מוצרים באתר

3.1 הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולשת.

3.2 על גולשת המזינה פרטיה באתר תחלנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון זה (״השארת פרטים״).

3.3 אין להשאיר פרטיו של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו או ללא נוכחותו מול המסך.

3.4 בכפוף להסכמת הגולשת, השארת פרטים באתר כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס להצעות, עדכונים ותוכן המוצעים למשתמשים אשר השאירו פרטים באתר.

3.5 אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתה של הגולשת למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").

3.6 מובהר כי באפשרות הנרשמת להסיר עצמה בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל, טלפון, פקס או מסרון. כל עוד לא הסירה עצמה הנרשמת מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשמת דיוור ישיר כאמור.

3.7 האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך פייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.

3.8 רשאית להשתתף ברכישת המוצרים באתר כל תושבת ישראלית אשר מלאו לה 16 שנים וברשותה תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של כל אחת מחברות האשראי הישראליות.

3.9 החברה רשאית למנוע מגולשת לרכוש מוצרים ו/או שירותים (להלן "המוצרים") באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

3.10 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מהגולשת לרכוש מוצרים באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

3.10.1 במידה ומסרה פרטי זיהוי או תשלום שגויים.

3.10.2 במידה והיא ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.

3.10.3 אם כרטיס האשראי המשמש לתשלום נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3.10.4 אם נעשתה על ידי הגולשת כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

4. המוצרים המוצגים באתר

4.1 באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים ושירותים הניתנים במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

4.2 בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה ובין המוצר הנמכר.

4.3 במידה וישנו קישור ("לינק") באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או כל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לגולשת כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע בשירותים באמצעות הקישור הנמצא באתר.

4.4 החברה עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, החברה תיצור קשר עם הרוכשת באמצעות הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה וכרטיס האשראי של הרוכשת לא יחויב. לחילופין רשאית החברה להציע לרוכשת מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את ההצעה יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם הרוכשת החליטה לסרב, ההזמנה תבוטל וכרטיס האשראי של הרוכשת לא יחויב. מימשה החברה את זכותה כאמור, לא תהיה ללקוחה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

4.5 כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה של החברה.

5. רישום באתר

5.1 בעת הרישום לרכישת מוצרים באתר יהיה על הגולשת להזין טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת מלאה ו/או פרטים נוספים לזיהוי.

5.2 על מנת להשלים את תהליך ההזמנה, הגולשת מחויבת להזין את פרטי כרטיס האשראי או לציין כי ברצונה לבצע משלוח או איסוף עצמי.

5.3 על פי חוק, הגולשת לא חייבת למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונה בלבד. יחד עם זאת, אם לא נמסרו כל הפרטים המבוקשים היא לא תוכל לבצע את הרכישה.

5.4 החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

5.5 החברה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע"פ חוק. החברה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.

5.6 כל הזמנה שתיקלט במערכת תקבל מספר סידורי. במידה וההזמנה לא התקבלה במחשבי החברה או התקבלה באופן משובש ושאינו מכיל את כל הפרטים הנדרשים, אין לראות בקבלת מספר סידורי זה קבלת הזמנה וזאת אף אם מקור התקלה הוא במחשבי החברה.

5.7  מועד קבלת ההזמנות כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי החברה ישמש כראייה מכרעת בעניין זה.

6. רכישת מוצר

6.1 החברה מציגה את המוצרים למכירה במחיר אטרקטיבי לעיתים במגבלת זמן או כמות.

6.2 בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו, בכל מקרה החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את מחירו ו/או תנאי המכירה מעת לעת ולתת הנחות בתנאים מסוימים, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך להודיע על כך.

6.3 תנאי מוקדים לרכישת המוצר הוא אישור חברת כרטיס האשראי לגבי העסקה.

6.4 היה וההזמנה אושרה, תישלח הודעה על ביצוע ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני (הכתובת שנמסרה בעת הרישום). הדואר האלקטרוני הנ"ל מהווה תנאי לקניית המוצר. כמו כן, תופיע הודעה על ביצוע ההזמנה "בהזמנות שלי". כרטיס האשראי של הרוכשת יחויב על ידי החברה בסכום המכירה לרבות דמי המשלוח.

7. אספקת המוצר

7.1 אספקת המוצרים וזמן אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים באתר תחת מדיניות משלוחים ו/או בהתאם למה שכתוב בהזמנה.

7.2 זמן אספקת המוצרים כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהינו, חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.

7.3 משלוח המוצרים יכול להיעשות בדואר רשום ו/או שירות שליחים ו/או בכל דרך לפי שיקול דעתה של החברה.

7.4 מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה. לחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה הגולשת לא תחויב בדמי משלוח והיא תוכל לבוא לאסוף את ההזמנה במקום ניהול עסקיה של החברה.

7.5 החברה או מי מטעמה לא תישא בכל אחראיות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה, כדוגמא שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים ו/או מערכות תקשורות, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), או אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועד האספקה. במקרים אלו רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובה של הרוכשת.

7.6 דמי המשלוח בהם מחויבת הלקוחה, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי החברה.

7.7 בעת תיאום האספקה, רשאי השליח לבקש נוכחות של הלקוחה במקום ובמועד האספקה ולבקש הצגה של תעודת הזהות שלה ו/או חתימה על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים. 

8. תשלום

8.1 המחירים המוצגים כוללים מע"מ על פי דין.

8.2 הגשת הצעה שאושרה מהווה קניה של המוצר המחייבת בתשלום מלוא הסכום של המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה.

8.3 חיוב הלקוחה יתבצע ע"י החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרה הגולשת.

9. ביטול הצעה/עסקה והחזרת מוצרים מצד הלקוחה.

9.1 ביטול ההזמנה יעשה באמצעות שליחת דוא"ל לחברה במייל: chemed.kfarsava@gmail.com.

9.2 בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב מרגע הרכישה.

9.3 זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

9.3.1 מוצרים שלא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת ו/או לספק לצרכנית אחרת ו/או מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד לחזרתם לעסק ("טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן).

9.3.2 לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכשת בעקבות העסקה.

9.3.4 טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

9.3.5 במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה, הלקוחה תתבקש להחזיר את המוצר לחברה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה.

9.3.6 ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

9.3.7 בתוך 14 ימי עסקים מקבלת הודעת הביטול יושב ללקוחה הסכום ששולם על ידה בגין המוצר, בניקוי עלות דמי המשלוח ו/או הוצאות נוספות העלולות לקרות.

10. ביטול מכירות בידי החברה

10.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

10.1.1 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

10.1.2 אם ארעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת.

10.1.3 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה.

10.1.4 במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגישת ההצעה/הרוכשת, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

10.1.5 בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

10.1.6 החברה ו/או המוכר רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.

11. סודיות ופרטיות

11.1 החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לראשותה לשמור על סודיות בעת ההשתתפות במכירה. פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר.

11.2 מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכשת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

11.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהיה רשאית לתת נתונים סטטיסטים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

11.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות ללקוחה בדואר אלקטרוני בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב אלא אם הלקוחה ציינה בפני החברה כי איננה מעוניין בכך.

11.5 החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

11.5.1 אם הלקוחה ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.

11.5.2 אם הלקוחה ביצעה או עשתה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד בביצועו של מעשה כזה.

11.5.3 אם הלקוחה הפרה את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.

11.5.4 אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוחה לצד שלישי.

11.5.5 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח ובין החברה.

12. אחריות

12.1 המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות החברות היצרניות, ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.

12.2 החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תיקנים.

12.3 החברה מתחייבת לעשות ככל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

12.4 החברה לא תהיה אחראית לנזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולשת כתוצאה מהסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, מוצר, שירות ועוד המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתה ואחריותה הבלעדית של הגולשת ולא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין התכנים או התאמתם לצרכיה.

12.5 האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות שלא במודע ו/או בתום לב.

12.6 החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם את סבורה כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פני אלינו בדרכי התקשורת שלהלן ואנו נטפל בפנייתך בהקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לטלפון: 1700-556060 ו/או למייל: chemed.kfarsava@gmail.com

12.7 כחלק ממחויבותנו לתת את השירות הטוב ביותר הדבר החשוב לנו ביותר שתהיו מרוצים.

13. אחריות החברה במקרה של אי אספקת המוצר

13.1 מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, במקרה בו לקוחה ביטלה עסקה מסיבה שהמוצר שנרכש באותה עסקה לא סופק לה (ובמקרה זה בלבד) מתחייבת החברה לספק ללקוח מוצר חלופי שווה ערך לזה שנרכש באותה עסקה, או להשיב ללקוחה את הכספים ששולמו על ידה בפועל במסגרת העסקה האמורה, לפי בחירת החברה.

13.2 החברה תספק את המוצר החלופי או תשיב כספים ללקוחה כאמור, בתנאי שהלקוחה ביטלה את העסקה מול חברת האשראי, המציאה לחברה אישור מחברת האשראי (או דף חיוב חשבון) המעיד על ביטול העסקה וכן המציאה לחברה הצהרה חתומה על ידה כי ביטלה את העסקה מכיוון שהמוצר לא סופק לה.

13.3 היה ויתברר כי הלקוחה לא ביטלה את העסקה ו/או המוצר סופק ללקוחה, הלקוחה תהיה חייבת להשיב לחברה את המוצר החלופי שקיבלה או את הכספים ששולמו על ידי החברה (לפי העניין).

13.4 מובהר כי אספקת המוצר החלופי או השבת הכספים בהתאם לאמור לעיל, תיעשה בהתאם לפרטי העסקה כפי שבוצעו באתר.

14. מדיניות משלוחים

14.1 החברה תעשה כל מאמץ לשלוח לבית הלקוחה את ההזמנה לכל המאוחר עד שבעה ימי עסקים (לא כולל חגים וימי שבת) בכפוף לזמינות המוצרים ואזור המשלוח.

15. דין שיפוט

15.1 הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבית המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.